Baanhuurcontract/Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijving
Opdrachtnemer: Tennis- en padelhal Meerzicht B.V. handelend onder de naam Tennis & Padel Meerzicht te Zoetermeer hierna te noemen verhuurder;
Opdrachtgever: wederpartij hierna te noemen huurder;
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
verhuurder verhuurt bij deze aan huurder een tennisbaan volgens de hieromtrent vermelde voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes en overeenkomsten tussen verhuurder en huurder. Mondelinge afspraken met
en/of toezegging van personeelsleden zijn onverbindend tenzij de verhuurder ze schriftelijk heeft bevestigd. Op elk contract is steeds het Nederlands recht van
toepassing.
2.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 3 Verplichtingen verhuurder
3.1 De verhuurder verplicht zich, voor zoveel mogelijk, tot het goed bespeelbaar doen zijn van de banen en om de huurder daarvan het rustig en ongestoord genot
te waarborgen, dit laatste met in acht name van het overige in dit contract bepaalde.
3.2 Verhuurder is bevoegd om, indien de weersgesteldheid, herstellingen of andere oorzaken dit noodzakelijk maken , de baan (banen) onbespeelbaar te
verklaren, zonder ter zake tot enige schadevergoeding genoodzaakt te zijn. Indien daartoe naar zijn oordeel de mogelijkheid bestaat, zal verhuurder in dergelijke
gevallen een andere baan (banen) beschikbaar stellen.
3.3 Het oordeel over de noodzaak van het buiten gebruik stellen is uitsluitend aan de verhuurder voorbehouden.


Artikel 4 Verplichtingen huurder
Na afloop van de aan ommezijde vermelde tijd, dient de huurder de tennisbanen direct te verlaten, dit met zo weinig mogelijk overlast voor de andere huurders.


Artikel 5 Betalingen
5.1 De huurprijs moet voor aanvang van het tennisseizoen worden betaald.
5.2 Wanneer deze termijn wordt overschreden is de huurder in gebreke en kan de verhuurder te zijner keuze de overeenkomst ontbonden beschouwen.
5.3 De verhuurder behoudt zich het recht voor het verschuldigde bedrag, al dan niet met schadevergoeding of rente, in rechte op te vorderen. Retributie als gevolg
van blessure of andere redenen is (na aanvang van het seizoen) niet mogelijk.
5.4 Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de huurder, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de huurder, zowel de gerechtelijke als
de buitenrechtelijke kosten.


Artikel 6 Opeising tennisbaan door verhuurder
De verhuurder behoudt zich het recht om buiten de in de artikel 3 vermelde oorzaken maximaal eenmaal per tennisseizoen, de tennisbaan/banen op te eisen. De
huurder zal hiervoor de betaalde baanhuur terug ontvangen of de verhuurder zal een andere baan beschikbaar stellen.


Artikel 7 Gebruik door derden
7.1 Gebruik afname van het gehuurde aan derden, al dan niet tegen vergoeding , is zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de verhuurder niet
toegestaan.
7.2 Zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de verhuurder mogen op het gehuurde geen wedstrijden worden gehouden waar publiek tegen betaling
toegang heeft.


Artikel 8 Aansprakelijkheid huurder
De huurder is aansprakelijk voor het vernielen of beschadigen door hem dan wel door medespelers/sters onder huurders verantwoordelijkheid, toegebracht aan
het gehuurde en/of zaken, die binnen het centrum voor gemeenschappelijk gebruik dienen.


Artikel 9 Aansprakelijkheid verhuurder
De verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ontstaande blessures, letsel of schade, welke zijn ontstaan op het complex van de
verhuurder.


Artikel 10 Opschorting en ontbinding
10.1 Elk nalaten, handelen, of gedragen van huurder zijn medespelers of introducés, in strijd met 1 of meerdere bepalingen van deze overeenkomst, geeft de
verhuurder het recht met onmiddellijke ingang deze overeenkomst als beëindigd te beschouwen.
10.2 Voorts is verhuurder bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden veerwacht.
10.3 Verhuurder behoudt zich het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 11 Overmacht
11.1 Verhuurder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is
aan zijn schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten
komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verhuurder niet in staat is de verplichtingen na
te komen.
11.3 Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verhuurder zijn
verplichtingen had moeten nakomen.
11.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee
maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Artikel 12 Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing


Regels met betrekking tot online reservering via: www.meetandplay.nl

Bij reservering van een tennis- of padelbaan via de online reserveringsplatform, is naast het verschuldigde bedrag ook 1% boekingsplatform kosten verschuldigd.
Betaling van een reservering geschiedt online, via de aangeboden mogelijkheden van het boekingsplatform.
Als u de reservering moet annuleren, bij meer dan 24 uur voor aanvangstijd van de boeking, kunnen wij de baan vrijgeven voor verhuur, u krijgt een tegoed bon voor het volledige bedrag, exclusief de boekingskosten. De tegoedbon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

Bij annuleren tussen 12 & 24 uur voor aanvangstijd, ontvangt u een tegoed bon van 50% procent van verschuldigde baanhuur, exclusief boekingskosten.
Bij annuleren binnen 12 uur voor aanvangstijd, is dit uw risico, wij kunnen de baan waarschijnlijk niet meer verhuren.
Restitutie in de vorm terugbetaling van geld is niet mogelijk.

Bij een foutieve boeking, onzerzijds, zullen wij u een passende oplossing bieden.